Trong khuôn khổ dự án MARE (Tính bền vững vùng ven biển và đồng bằng tại khu vực Đông Nam Á). Dự án số: 610327-EPP-1-2019-DE-EOOKA2-CBHE-JP, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam tổ chức cuộc họp báo cáo tiến độ thực hiện, thảo luận trao đổi hoàn thiện ebook.

  • Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam.
  • Đối tác tham dự: Trường Đại học Cần Thơ, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, Viện Hải dương học Nha Trang, Trung tâm nghiên cứu Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng.
  • Nơi tổ chức: Phòng họp, Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam.
  • Thời gian: Ngày 18 tháng 02 năm 2023

Một số hình ảnh tại buổi họp: