BM TNN khi được thành lập có thể chuyển giao những thành tựu khoa học – kỹ thuật đạt được thông qua các dự án nghiên cứu hợp tác quốc tế và nghiên cứu hợp tác trực tiếp với các tỉnh trong khu vực. Một số sản phẩm khoa học công nghệ có thể được chuyên giao như:

  • Quy trình kỹ thuật đánh giá công tác thiết kế và xây dựng công trình khai thác tài nguyên nước.
  • Qui trình quản lý tổng hợp vùng ven biển.
  • Kỹ thuật quan trắc nước dưới đất.
  • Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên nước.
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tài nguyên nước.
  • Mô hình toán đánh giá hiện trạng tài nguyên nước và biến động của nguồn tài nguyên nước trong tương lai dưới tác động của: (i) Thay đổi về điều kiện thủy văn và nhu cầu sử dụng nước tại địa phương; (ii) Biến đổi khí hậu và nước biển dâng; và, (iii) phát triển kinh tế - xã hội của vùng và khu vực.
  • Biện pháp bảo vệ môi trường nước, quản lý nước cấp và nước thải.
  • Khôi phục nguồn tài nguyên nước (bị suy thoái).