BAN LÃNH ĐẠO VIỆN
Viện Trưởng

- PGS.TS. VĂN PHẠM ĐĂNG TRÍ


- Email: 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Chánh Văn Phòng

- TS. ĐINH DIỆP ANH TUẤN


- Email: 
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN VÀ NGHIÊN CỨU VIÊN

  Họ và tên Chức danh Lĩnh vực chuyên môn Email

 NGUYỄN HIẾU TRUNG

 

Lý lịch khoa học 

Phó giáo sư   Trắc địa học và bản đồ học, Thủy văn; Tài nguyên nước, Nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị, Viễn thám This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VĂN PHẠM ĐĂNG TRÍ

 

Lý lịch khoa học

Phó giáo sư   Địa lý tự nhiên, Thủy văn, Tài nguyên nước, Kỹ thuật thủy lợi, Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐINH DIỆP ANH TUẤN

 

Lý lịch khoa học

Tiến sĩ  Cấp nước đô thị, Thích ứng với biến đổi khí hậu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO

 

Lý lịch khoa học 

Thạc sĩ  Thích ứng với biến đổi khí hậu, Giới This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LÂM THỊ HOÀNG OANH  Thạc sĩ  Đánh giá tác động môi trường, quản lý tài nguyên nước mặt và biến đổi khí hậu. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NGUYỄN THÀNH LỘC

 

Lý lịch khoa học

Thạc sĩ  Đánh giá rủi ro thiên tai, GIS và viễn thám, Thích ứng với biến đổi khí hậu,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LÊ HOÀNG HẢI ANH 

 

Lý lịch khoa học

Kỹ sư  Thích ứng với biến đổi khí hậu, Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
HỒ PHẠM KIM OANH Kỹ sư  Thích ứng với biến đổi khí hậu, Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG Kỹ sư  Thích ứng với biến đổi khí hậu, Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  LÊ THỊ Ý NHI Thạc sĩ  Thích ứng với biến đổi khí hậu, Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  NGUYỄN QUỐC CƯỜNG Thạc sĩ  Mô hình nước dưới đất This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

CỐ VẤN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

LÊ QUANG TRÍ Giáo sư  Khoa học Nông Nghiệp và Môi trường This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
LÊ ANH TUẤN Phó giáo sư   Thủy văn, Tài nguyên nước, Khoa học trái đất và khoa học môi trường, Khí tượng học và các khoa học khí quyển This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.