TT

HỌ VÀ TÊN

HỌC HÀM HỌC VỊ

CHUYÊN MÔN CHÍNH

EMAIL

 

1

Nguyễn Đình Giang Nam

TS

Quản lý Tài nguyên Nước

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2

Huỳnh Vương Thu Minh

TS

Kỹ thuật và Quản lý Tài nguyên Nước

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

3

Nguyễn Hiếu Trung

PGS. TS

Quản Lý Tài nguyên thiên thiên và GIS Ứng dụng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

4

Văn Phạm Đăng Trí

PGS. TS

Mô hình toán và Quản lý hệ thống sông

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

5

Lê Anh Tuấn

PGS. TS

Thủy học Môi trường

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

6

Nguyễn Võ Châu Ngân

PGS. TS

Kỹ thuật Môi trường

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

7

Lâm Văn Thịnh

TS

Kỹ thuật và Quản lý Tài nguyên Nước

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

8

Nguyễn Hồng Đức

ThS, NCS

Kỹ thuật và Quản lý Tài nguyên Nước

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

9

Võ Quốc Thành

TS

Quản Lý Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

10

Phan Kỳ Trung

ThS

Quản lý Tài nguyên Nước

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

11

Lê Như Ý

KS

Kỹ thuật Tài nguyên Nước

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.