Các Dự án Hợp tác Quốc tế đang được thực hiện:

1. Dự án INOW-ASIA (Link)

2. Dự án MARE (Link)

3. Dự án Living Deltas (Link)

 

Các Dự án Hợp tác Quốc tế đã được thực hiện:

1. Dự án Rise and Fall 

2. Dự án WANASEA