Thạc sĩ chuyên ngành Biến đổi khí hậu và Quản lý đồng bằng

DANH SÁCH HỌC VIÊN Khoá K26 (2019 - 2021)

TT Họ và tên Mã số HV
1 Trần Ngô Quốc Bảo M2919018
2 Phan Thị Thúy Duy M2919020
3 Nguyễn Thành Gương M2919021
4 Nguyễn Kim Lên M2919022
5 Phạm Minh Ngọc M2919023
6 Hồ Phạm Kim Oanh M2919024
7 Dương Thị Trúc M2919025
8 Lê Như Ý M2919026
9 Trần Quốc Bảo M2919027
10 Lương Hồng Bội Ngân M2919028
11 Lưu Lý Kim Ngân M2919029
12 Ngô Huỳnh Trọng Nghĩa M2919030
13 Nguyễn Thùy Nguyên M2919031
14 Phạm Thị Cẩm Vân M2919033

DANH SÁCH HỌC VIÊN Khoá K28 (2021 - 2023

TT Họ và tên Mã số HV
1 Phan Ngọc Trường An M2921023
2 Trương Khả Duy M2921001
3 Phan Quốc Luật M2921024